Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden en beroepsgebruiken gelden voor al onze

offertes,  werkopdrachten, overeenkomsten en leveringen.

1. Definities.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

  1.1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van  Echoweb wordt gesloten.

  1.2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigt, van levering van één of meer producten of diensten van Echoweb.

2. Toepasselijkheid.               

  2.1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Echoweb.

  2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Echoweb niet bindend en niet van toepassing.

  2.3. Door ondertekening van een overeenkomst met Echoweb verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Echoweb en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

3. Annulering

  3.1. Elke annulering van bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slecht geldig, mits schriftelijke aanvaarding door Echoweb. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. De klant verklaart zich akkoord dat deze vergoeding aan hem zal worden gefactureerd  en dat op deze facturatie  eveneens  de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze bepaling is eveneens integraal van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering.  Elke annulering van bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slecht geldig, mits schriftelijke aanvaarding door Echoweb. Ingeval van annulering is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 % van de prijs van de bestelling. Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving. De klant verklaart zich akkoord dat deze vergoeding aan hem zal worden gefactureerd  en dat op deze facturatie  eveneens  de algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze bepaling is eveneens integraal van toepassing in geval van gedeeltelijke annulering.

4. Aanvang van de overeenkomst.

  4.1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte- , contract- of bestelformulier is schriftelijk ondertekend, ontvangen en geaccepteerd door Echoweb.

  4.2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

  4.3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

5. Duur en beëindiging

  5.1. Ontwerpen, programmeren, (re)stylen

  5.1.1 Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. aan een uurtarief van tweeënvijftig (52,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

  5.1.2. Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken.

  5.2. Het hosten van een website & het beheer van domeinnamen

  5.2.1. Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op één of meerdere servers, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar.

6. Levering en leveringstijd.

  6.1. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.

  6.2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Echoweb zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

  6.3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele dagen.

  6.4. ndien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Echoweb de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7. Overmacht.

  7.1. Onder overmacht m.b.t. de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

  7.2. Echoweb is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

8. Aansprakelijkheid.

  8.1. Echoweb is voor verschillende diensten zoals é-mailverkeer, hosting, internet connectiviteit, … afhankelijk van derden. Echoweb kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele resulterende, speciale, toevallige en/of indirecte schade ten gevolge van mogelijke onregelmatigheden in de service. Uitkeringen voor gebeurlijke andere schade kunnen nooit de som van facturatie van 6 maand voorafgaand aan het schadegeval overstijgen.

9. Overdracht van rechten en verplichtingen.

  9.1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

10. Prijzen.

  10.1. Alle op offertes en in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

  10.2. Echoweb heeft het recht de tarieven te wijzigen. De wijzigingen in prijzen en tarieven van meer dan 10% worden uiterlijk één maand voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

  10.3. De wijzigingen in prijzen en tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te worden geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld.

11. Betalingsvoorwaarden.

  11.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Echoweb is de opdrachtgever betaling verplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Echoweb het verschuldigde bedrag te voldoen. Tenzij anders vermeld.

  11.2. In genoemde gevallen behoudt Echoweb zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

  11.3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (20 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Echoweb over het openstaande bedrag. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken.

  11.4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt Echoweb een aanmaning tot betaling verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

  11.5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na facturering Echoweb hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 20 dagen na verzending voldaan moet worden.

12. Registratie van domeinnamen.

  12.1. De opdrachtgever geeft opdracht tot registratie van domeinnamen. Hierbij erkent hij kennis genomen te hebben van en aanvaardt hij de algemene voorwaarden voor de domeinnaamregistratie zoals ze te vinden zijn op de website van de VZW DSN BELGIUM (www.dns.be) en verklaart dat onze firma hem duidelijk heeft geïnformeerd omtrent deze voorwaarden. Echoweb registreert domeinnamen onder naam van de klant en plaatst het email adres domeinnaam@echoweb.be als technisch contact adres.

13. Off line zetten van de website.

  13.1. Echoweb kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissteen op een deel van de website of de gehele website tijdelijk of definitief offline te zetten, indien hij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. Echoweb ziet af van eender welke schadevergoeding in geval de opdrachtnemer hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening, zoals beschreven in dit artikel, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling.

14. Overige bepalingen.

  14.1. Echoweb onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Echoweb hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.

  14.2. Echoweb is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

15. Wijziging van de voorwaarden.

  15.1. Echoweb behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.